1) Menghuraikan konsep potensi bentuk muka bumi

2) Menyatakan dan menjelaskan potensi bentuk muka bumi bandar labuan

3) Menghuraikan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusiandi bandar labuan

4) Mencadangkan langkah - langkah mengatasi halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di bandar labuan.

1

Jawapan

2015-11-04T19:49:00+08:00
Membina benteng di tepi pantai supaya air laut tidak melimpah kedaratan