Soalan Esei a)nyatakan dan terangkan hubung kait antara frekuensi pelanggaran dengan kadar tindak balas .......b)suhu adalah suatu faktor yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas.Dengan menggunakan satu contoh tindak balas kimia yang sesuai,terangkan cara suhu mempengaruhi kadar tindak balas dari segi Teori Pelanggaran

1

Jawapan

2016-02-13T18:43:22+08:00
A) >Frekuensi bagi pelanggaran ialah bilangan perlanggaran dalam satu saat.Apabila frekuensi bagi perlanggaran di antara zarah-zarah bahan-bahan tindak balas meningkat,frekuensi bagi perlanggaran berkesan di antara zarah-zarah turut meningkat.
    
   >Perlanggaran berkesan menyebabkan tindak balas kimia berlaku.Apabila frekuensi perlanggaran berkesan meningkat,kadar tindak balas turut meningkat.

b)Tindak balas antara asid hidroklorik bersuhu berbeza dengan zink.

>Suhu campuran tindak balas dalam eksperimen l lebih tinggi dari eksperimen ll
>Tenaga kinetik ion hidrogen dalam eksperiman l lebih tinggi dari eksperimen ll
>Frekuensi perlanggaran antara ion hidrogen dan atom zink dalam eksperiman l lebih tinggi dari eksperimen ll
>Frekuensi perlanggaran berkesan antara ion hidrogen dan atom zink dalam eksperiman l lebih tinggi dari eksperiman ll
>Kadar tindak balas dalam eksperimen l lebih tinggi dari eksperimen l

1 5 1