Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-22T23:31:57+08:00
Pemasalahan akhlak masa kini menjadi semakin ketara di kalangan pelajar sekolah. Sering terjadi pelajarterlibat dengan dadah, peras ugut, lepak atau berkeliaran di tempat hiburan dan pasaraya. Sekolahmemainkan peranan yang penting selepas keluarga di dalam pembentukan akhlak dan ini jelastermaktub di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan melalui penerapan nilai dalam KBSM.Sejakkebelakangan ini, apabila orang berbicara dan mengaitkan soal pendidikan, maka tidak terlepas isumoral di kalangan pelajar atau remaja dibicarakan sebagai satu topik besar. Kalau pada suatu masadahulu, zaman sebelum perluasan pengaruh media komunikasi, terutama sebelum meluasnya pengaruhmedia elektronik, sedikit sangat orang yang berbicara dan mempersoal tentang moral. Malah padazaman itu para pemimpin, cendiakawan atau orang biasa banyak yang berbicara tentang kepasifanpelajar-pelajar dan remaja kita. Pelajar-pelajar kita dikatakan kaku dan tidak berani tampil ke hadapanberhujah untuk membentangkan pendapat. Pelajar-pelajar kita gagal berkomunikasi dengan baik.Dengan kata lain, pelajar kita tidak agresif dan berani seperti sekarang.Tetapi keadaan masa kini sudah jauh berubah. Pelajar-pelajar dan remaja kita sudah menerjah keluar daripada kepompong kepasifanyang membelenggukan. Era baru dalam pembentukan sahsiah golongan ini terpapar di hadapan matakita. Era baru sahsiah golongan pelajar dan remaja kita yang dulunya pasif, malangnya bukan berubahatau bertukar menjadi manusia yang aktif malah memaparkan model kerosakan dan keruntuhan moralyang semakin menjadi-jadi sehingga mengancam masa depan Negara.Di manakah silapnya? Salahkahpara guru mengasuh dan mendidik benih-benih muda ini? Atau apakah Dasar Pendidikan Negara tidakberkesan? Mungkinkah unsur-unsur luaran amat berpengaruh dan berkesan sehingga dapat mengubahhalatuju dan pendirian serta sikap para pelajar atau remaja kita? Segala-galanya berkemungkinanmenjadi punca dan menjadi sebab akibat menularnya kepincangan moral yang berleluasa dan akanberterusan jika tidak dibendung secepat mungkin.Tetapi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentangsalah silap yang berada di mana-mana, yang memungkinkan berlakunya kerosakan dan keruntuhanmoral, elok kita menyelak sejenak dan menghayati Falsafah Pendidikan Negara yang menjadi dasar yangkuat bagi para pendidik dalam menghadapi tugas seharian mereka.Pendidikan di Malaysia adalah suatuusaha berterusan kearah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.2.0 Moral danAkhlak: Latarbelakang IsuSistem Pendidikan Negara sekarang boleh dikatakan terbaik dan mungkin iadiakui oleh dunia. Walupun wujud sistem dualisme dalam pendidikan kita namun kelihatan semacamkesepaduan antara ilmu naqliah dan aqliah. Sistem pendidikan masih menekankan pendidkan moral,nailai dan aqidah melalui Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Moral dan penerapan nilai-nilai murnidalam pengajaran. Untuk menjayakan pendidikan moral dan nilai dalam sistem pendidikan negara kita,