Jawapan

2016-04-02T17:13:50+08:00

0400 (isnin)- 0400 (selasa)- 24 jam

0400 (selasa)- 0400 (Rabu)- 24 jam

0400 (Rabu)- 0400 (khamis)-24 jam

0400(khamis)- 1000(khamis)- 6 jam

jumlah=42 jam

2 5 2