Jawapan

2016-04-20T00:05:24+08:00
H:k = 3:10
k-h =42
10-3=42
42÷7=6
h= 6×3=18
k=10×6=60
h+k= 18+60 = 78