Jawapan

2016-05-20T13:47:58+08:00
 1.Isu Berkaitan ancaman terhadap keselamatan Negara sejak sebelummerdeka hingga kini:: DARI TANAH MELAYU KE PENUBUHAN MALAYSIA ::Sungguhpun Malaya telah mencapai eme!"eaannya pa"a tahun #$%&' "an (etelah le)ih *++ tahun "i,a,ah -leh pel)agai ua(a lua!. E!-pah "an A(ia' namun )anya u(aha "an /-!mula yang ha!u( "icapai untu penyatuan "anemamu!an Tanah Melayu01 Te!nyata' eme!"eaan yang "ipe!-lehi -leh Tanah Melayu "icapai "engan ca!a eamanan' melalui !un"ingan me,a )ulat ti"a (epe!ti nega!a ,a,ahan lain01 Pem)entuan Tanah Melayu "an e,ayaan eme!"eaan itu a"alah ha(il u(aha penyatuan tiga aum utama. Melayu'2ina "an In"ia )e!"a(a!an t-la an(u! (e(ama me!ea0 Ata( "a(a! inilah e(epaatan inilah ,uga yang mem)e!i a(a(yang uuh "alam pem)entuan Malay(ia emu"iannya01 Ma(alah utama "an paling )e(a! pa"a etia itu ialah pe!pa"uan "an e(atuan ma(ya!aat yang telah )e!tam)ahai)at pe!tam)ahan p-pula(i pen"u"u0 Selain itu pel)agai lagi !entetan "an pe!i(ti3a yang te!"i!i "a!i /at-! p-liti'(-(ial "an e-n-mi