Jawapan

2016-05-31T11:24:47+08:00
Konsep migrasi penduduk  Kajian Tempatan Geografi (KTG) hanya mengkaji migrasi dalaman penduduk iaitu penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan kawasan dan negeri. Contohnya, n!ik "a #oi $erpindah ke %au$ , &ahang dari Kota 'ahru, Kelantan. 6. &ola migrasi penduduk  &ola migrasi penduduk di kawasan kajian adalah *. +uar 'andar ke luar 'andar  &ola ini $ermaksud penghijrahan seseorang dari satu kampung ke kampung yang lain.Contohnya &uan -oiah $erhijrah ke (tempat,daerah,negeri) dari (tempat,daerah,negeri) **. +uar 'andar ke 'andar  &ola ini pula $ermaksud penghijrah seseorang dari kampung ke 'andar. Contohnya, /hukri $erhijrah ke (nama $andar) dari (tempat,daerah,negeri)6.0 -aktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di (tempat,daerah,negeri)adual di dawah menunjukan faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di (tempat,daerah,negeri)-aktor'ilangan1.*kut keluar ga2 orang.&eluang pekerjaan2 orang0.&erkahwinan2 orang2.Go3ernan4 orang5.elanjutkan pelajaran1 orang /um$er hasil dapatan di kawasan kajian. adual di atas dan graf di se$elah muka surat menunjukan lima faktor migrasi penduduk di (tempat,daerah,negeri). -aktor pertama adalah mengikut keluarga . Terdapat 2 orang mengikut keluarga mereka $erpindah ke sini. /elain itu,1 orang pula $erhijrah ke $andar $esar untuk melanjutkan pelajaran di uni3ersiti. 2 daripada 7 orang responden $erpindah ke $andar $esar untuk men!ari peluang pekerjaan . Terdapat 2 responden yang $erhijrah untuk mendirikan rumah tangga. 8khir sekali, dasar ga3ernan mem$uka tanah melalui +em$aga kemajuan Tanah &ersekutuan (-+98) telah menarik