Jawapan

2016-06-10T18:55:58+08:00
(a) 12m = 1200cm      30÷1200
                                    =0.025
                                    =1/40
skala = 1:1/40 #

(b)  2m = 200cm        1:1/40 x 200
                                   =8000cm
                                   =80m #