Jawapan

2016-06-13T23:47:00+08:00
2/3×22/7×j³=905
44/21×j³=905
j³=905×21/44
=431⁴¹/⁴⁴
j=³√431⁴¹/⁴⁴
=7.56
2016-06-14T02:29:12+08:00
\frac{2}{3} × \frac{22}{7} × j^{3} = 905[/tex]
j³ = 905× \frac{3}{2}× \frac{7}{22}
   =  \frac{19005}{44}
\frac{19005}{44} = 7.56