Jawapan

2014-07-09T20:30:26+08:00
3m-2n=4....(1)
4m-5n=17....(2)
Dari (1),
3m-2n=4
3m=4+2n
m= \frac{4+2n}{3} ....(3)
Sub (3) pergi (2),
4( \frac{4+2n}{3} )-5n=17
 \frac{16+8n}{3} -5n=17
16+8n-15n=51
-7n=35
n=-5....(4)
Sub (4) pergi (3),
m= \frac{4+2(-5)}{3}
m= \frac{4+(-10)}{3}
m=- \frac{6}{3}
m=-2

{m=-2, n=-5}