Jawapan

2016-08-31T10:36:20+08:00
Zaman sekarang dikenali sebagai zaman sains danteknologi kerana terciptanya pelbagai hasil ciptaanyang canggih dan berteknologi tinggi sepertikomputer dan internet, alat-alat elektrik, kenderaandan sebagainya. Setiap ciptaan ini ada kebaikan danjuga keburukannya.Pendapat bahawa kemajuan sains dan teknologilebih banyak mendatangkan keburukan daripadakebaikan sememangnya berasas. Cuba kita lihatselepas terciptanya pelbagai kenderaan, dunia kitamula dilanda pelbagai nahas seperti kemalanganjalan raya dan nahas udara yang telahmengorbankan banyak nyawa manusia. Bukankahini suatu kesan buruk kepada manusia?Selain daripada itu, penciptaan pelbagai jenteradan robot dalam perindustrian membawa akibatberlakunya pengangguran. Kemajuan sains telahmerampas periuk nasi beribu-ribu orang pekerjakerana kerja-kerja yang dahulunya dilakukan olehmanusia kini dapat dijalankan oleh jentera danrobot.Dengan kemajuan sains dan teknologi, manusiamencipta senjata-senjata moden, misalnya senjatanuklear yang sangat berbahaya. Senjata-senjata inijauh lebih canggih daripada senjata-senjata zamandahulu dan dapat membunuh manusia denganlebih mudah dan cepat. Senjata-senjata ini menjadialasan bagi sesetengah negara untuk bersengketasehingga berlakunya peperangan.Di samping itu, penciptaan peralatan moden inimerupakan salah satu punca manusia menjadisemakin malas. Manusia masa kini kurang bergerakdan kurang menggunakan tenaga. Ini secara tidaklangsung menyebabkan manusia kurang melakukansenaman dan akibatnya, manusia mudah diserangpenyakit.Adanya pelbagai ciptaan yang canggih sepertiinternet dan komputer menyebabkan manusiamenjadi leka kerana asyik melayari laman web ataubermain permainan komputer. Masa yang terluangterbiar begitu sahaja tanpa diisi dengan kerja-kerjalain yang lebih berfaedah. Akibatnya, pelbagai kerjatertunda atau tergendala.Satu lagi keburukan yang dibawa oleh kemajuansains dan teknologi ialah bertambahnya jenayahsiber. Bagi mereka yang mahir dan mempunyaipengetahuan teknologi yang tinggi, mereka dapatmenjalankan aktiviti penyipuan dengan mudahseperti mencipta kad kredit palsu atau menipuorang ramai dengan penyebaran maklumat palsumelalui internet. Semuanya semata-mata keranaperkembangan pesat dalam bidang sains danteknologi yang tidak pernah berlaku pada masadahulu.Sebagai kesimpulan, walaupun ciptaan pelbagaiperalatan moden mendatangkan banyak kebaikan,namun pada masa yang sama ia mendatangkanlebih banyak keburukan kepada manusia. Justeru,untuk mengimbangi kesan positif dan negatif yangdibawa oleh kemajuan sains dan teknologi, kitasebagai pengguna harus menggunakan setiap hasilciptaan tersebut dengan cara yang betul dan tujuanyang baik