Jawapan

2016-09-09T04:41:43+08:00
 

         

2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

 

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagimelahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlakmulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

1 2 1