Jawapan

2016-09-10T12:28:19+08:00

kalau guna formula b^2-4ac>0

a=1

b=-5

c=k

x^2-5x+k=0

(-5)^2-4(1)(k)>0

25-4k>0

-4k>-25

k<25/4

*kalau salah maaf ya*