കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറിക്ക് ഒരു പേര് പറയും പക്ഷേ പാചകം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പേര് തിരിച്ചിടും ഏതാണാ പച്ചക്കറി?

1

Jawapan

2016-09-21T19:06:06+08:00