Jawapan

2016-09-24T12:11:24+08:00
Um ini ayat abstrak ye...

Kokurikulum adalah kegiatan berkumpulan di mana kegiatan yang dirancanglanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberipeluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dannilai yang dipelajari di bilik darjah. Ia adalah wadah pembinaan jasmani, emosi danrohani selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuanmembentuk generasi yang seimbang. Justeru, merujuk surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan1/1985 bertarikh 2 Januari 1985, setiap murid sama ada dari sekolah kerajaan ataubukan kerajaan diwajibkan mengambil sekurang-kurangnya satu aktiviti Pasukan BadanBeruniform, satu aktiviti persatuan atau kelab dan satu aktiviti sukan atau permainan.Matlamat utama pelaksanaan kokurikulum dalam pendidikan ialah untuk membantumerealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam menyemai kesedaran kepadaagama dan kepercayaan kepada tuhan; menyeimbangkan perkembangan rohani, jasmani,intelek dan emosi; mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan murid;membina dan meningkatkan minat dan bakat; membina dan meningkatkan disiplin;mewujudkan budaya sekolah yang sihat; membina dan meningkatkan kerjasama; danmewujudkan sekolah berwatak.Kokurikulum memainkan peranan penting dalam pendidikan. Antaranya ialahkepentingan dalam pemupukan sahsiah dan pembentukan perpaduan. Penyertaan muridsebagai generasi muda dan rakyat di negara ini dalam kokurikulum dapat menyemaiperasaan muhibah, perpaduan, integrasi nasional dan menyemai nilai-nilai murni secaratidak langsung dan langsung semasa menyertai aktiviti-aktiviti tersebut. Ini adalahselaras dengan teras kedua dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaituMembangunkan Modal Insan. Modal insan yang berkualiti merupakan aset utama negarabagi menentukan masa depan negara dan bangsa. Ia juga penting dalam pembentukankonsep ”Satu Malaysia” yang mengutamakan perpaduan di kalangan rakyat Malaysiayang berbilang kaum.Penyertaan dalam aktiviti kokurikulum juga mampu meningkatkan tahap disiplinmurid. Berdasarkan beberapa kajian, didapati bahawa aktiviti kokurikulum berupayamengurangkan masalah disiplin ke tahap yang minima. Namun, dalam usaha ini, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat perlulah bekerjasama dan mempereratkan hubunganantara satu sama lain. Persepsi negatif terhadap pelaksanaan kokurikulum di sekolah juga perlu dikikis. Pihak sekolah dan para ibu bapa perlu lebih berfikiran terbuka (-_-) STAY CRAZY :P