Jawapan

2016-10-01T13:26:46+08:00
Semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu telah ada sejakcampur tangan British pada tahun 1874. Dengan adanya semangatnasionalisme, maka penguasaan penjajahan ke atas negeri-negeri Melayu tidakberlaku secara aman damai tetapi sebaliknya ditentang oleh masyarakattempatan. Penentangan ini dilakukan oleh pejuang-pejuang tanah air sepertiDato Maharaja Lela, Dato Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong,Mat Salleh, dan lain-lain lagi mencerminkan penentangan rakyat tempatanterhadap kuasa asing di negara ini. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yangmembangkit semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu. Faktor-faktor ini dapat dilihat melalui faktor dalaman dan faktor luaran.Faktor-faktor dalaman merupakan peristiwa-peristiwa yang tercetus diTanah Melayu dan memberi pengaruh yang sangat besar dalammembangkitkan dan menyemarakkan semangat nsionalisme orang Melayu.Antara faktor dalaman ialah agama. Pada penghujung abad ke-19 dan awalabad ke-20, masyarakat Melayu terutamanya yang tinggal di bandar-bandarberasa tidak puas hati dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik mereka.Mereka mulai sedar bahawa kedudukan ekonomi dan sosial terancam sebabadanya masyarakat dari luar, iaitu kaum imigran seperti Cina dan India. Olehyang demikian, orang Melayu sedar bahawa mereka perlu bertindak bagimembawa perkembangan ekonomi dan sosial ke atas masyarakat merekasupaya tidak lagi mundur dalam bidang tersebut. Kesedaran ini telahmelahirkan kumpulan-kumpulan kecil yang berpengaruh dalam masyarakatMelayu untuk memperjuangkan kemajuan orang Melayu dalam bidangekonomi dan sosial.Kesedaran ini melahirkan 3 golongan di bandar-bandar untukmemperjuangkan kepentingan masyarakat Melayu pada awal abad ke-20.Antara ketiga-tiga golongan ini, golongan yang berpendidikan Arab memainkanperanan penting dalam gerakan Pemulihan Islam di kalangan masyarakatMelayu. Mereka berpendidikan Arab dan melanjutkan pengajian Islam ke