Jawapan

2016-10-06T17:45:08+08:00
BAB 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA. 1.Maksud Perniagaan Antarabangsa. •kegiatan jual beli antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. •ia terdiri daripada tiga cabang utama iaitu import, eksport dan entrepot. •Ketiga-tiga dikategorikan kepada dua jenis iaitu nyata dan tak nyata. 2.Faktor Wujudnya Perniagaan Antarabangsa. -Perbezaan sumber alam semulajadi. •sumber alam, jenis iklim dan tanah yang dikurniakan berbeza •sebuah negara mengimport barang yang tidak dapat dikeluarkan olehnya -Perbezaan kos pengeluaran. •sebuah negara menumpu kepada pengeluaran barang yang dihasilkan dengan kos paling minima berbanding negara lain. •barang yang tidak dapat dihasilkan secara efektif akan diimport -Perbezaan tingkat teknologi •Tingkat teknologi yang tinggi membolehkan proses pengeluaran dilakukan dengan kos lebih rendah dan menghasilkan produk berkualiti tinggi. -Hubungan antarabangsa. •interaksi antara negara mewujudkan kehendak serentak antara pembeli dan penjual. •hubungan diplomatik mewujudkan perniagaan antara negara-negara di dunia 3.Kepentingan Perniagaan Antarabangsa Kepada Pengguna, Pengeluar dan Negara -Kepentingan Kepada Pengguna •Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. - sesebuah negara tidak dapat mengeluarkan semua barang untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang tidak terhad. - Barang yang tidak ada dalam negara perlu diimport. •Mempelbagaikan pilihan pengguna. - Setiap pengguna mempunyai cita rasa yang berbeza. - Pilihan pengguna tidak lagi terhad kerana banyak jenis barangan di pasaran. •Kewujudan barang berkualiti pada harga rendah. - Pasaran yang lebih luas membolehkan pengkhususan diamalkan dan pengeluaran skala besar dijalankan. - Kos pengeluaran diminimumkan dan harga lebih rendah. - Barangan import lebih bermutu dipasarkan yang mendorong pengeluar tempatan - meningkatkan mutu keluarannya untuk bersaing. - Pengguna dapat menikmati barang berkualiti tinggi pada tahap harga yang rendah. •Meningkatkan taraf hidup. - ia dapat memenuhi kehendak pengguna - mempelbagaikan pilihan pengguna - menikmati barang berkualiti pada harga rendah - menikmati keselesaan hidup daripada barang yang digunakan - memenuhi cita rasa pengguna •Menambahkan peluang pekerjaan. - perniagaan eksport, import dan entreport memerlukan tenaga kerja yang mencukupi supaya kerja berjalan dengan lancar. •Menambahkan pengetahuan dan pengalaman - pengguna terdedah kepada pelbagai pertukaran teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara lain. -Kepentingan Kepada Pengeluar •Pasaran yang lebih luas -kuantiti jualan meningkat dan keuntungan bertambah kerana barangan dapat dieksport ke pasaran dunia yang lebih luas. •Pengeluaran berskala besar - pengeluar mengkhusus dalam pengeluaran yang ada kecekapan dan kepakaran - pengeluar menjalankan pengeluaran besar-besaran kerana pasaran luas - firma tempatan akan berusaha menurunkan kos pengeluaran, meningkatkan keuntungan ,operasi lebih cekap dan efektif, keluaran lebih berdaya saing dan mencapai ekonomi bidangan •Pertukaran pengetahuan dan teknologi - hubungan dua hala menggalakkan pertukaran maklumat, pengetahuan dan teknologi - pengeluar dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti keluaran •Lebih banyak sumber bekalan diperoleh - pengeluar dapat mencari bekalan bahan mentah dengan mudah - bahan mentah yang tidak ada dalam negara dapat diimport bagi membolehkan proses pengeluaran berterusan •Menjimatkan kos dan meningkatkan kualiti barang - ekonomi mengikut skel dinikmati kerana pasaran luas. - kos yang dijimatkan digunakan bagi meningkatkan kualiti barangan -Kepentingan Kepada Negara •Menambahkan pendapatan negara dan hasil kerajaan - melalui duti kastam ke atas import dan eksport - cukai pendapatan ke atas keuntungan - kerajaan menambah peruntukan untuk projek pembangunan negara •Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa - hubungan dua hala yang baik terjalin dalam aspek ekonomi, social, politik, kebudayaan dan teknologi •Mendapat pertukaran asing - kegiatan eksport menyebabkan mata wang asing mengalir masuk - pendapatan meningkat dan ekonomi kukuh akibat daripada imbangan dagangan lebihan •Mengurangkan pengangguran - pertumbuhan sector pembuatan dan perkhidmatan mewujudkan banyak peluang pekerjaan •Mengatasi masalah kekurangan bahan mentah dan kepakaran - mengimport bahan mentah dan kepakaran dari negara lain •Meningkatkan imbangan pembayaran negara - penerimaan pembayaran eksport nyata dan tak nyata menyebabkan pengaliran masuk modal - imbangan pembayaran positif 4.Perbandingan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa -Persamaan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa •Urusniaga yang berasaskan pertukaran- melibatkan penjual dan pembeli bersetuju bertukar barang