Jawapan

2016-10-10T11:24:12+08:00
1.07.1 Heat as a Form of Energy Haba Sebagai Satu Bentuk Tenaga The main source of heat energy is the Sun. We feel hot in sunlight because it gives out heat. Sumber utama tenaga haba ialah Matahari. Kita merasa panas di bawah cahaya Matahari kerana ia mengeluarkan haba. Heat and light energy Sun from the sun Tenaga haba dan cahaya daripada Matahari Sun Matahri (vacuum) (vakum) Earth Bumi Figure 1.07.1 Energy from the Sun Rajah 1.07.1 Tenaga daripada Matahari Besides Sun, other sources of heat energy are: Selain Matahari, sumber-sumber tenaga haba ialah… chemical reaction; tindak balas kimia; fire; api yang menyala; electricity. elektrik. Friction caused by rubbing our hands together can give rise to heat. Geseran menghasilkan haba apabila dua objek digosok antara satu sama lain. Heat is a useful form of energy. Examples of the use of heat in our everyday life are: Haba merupakan bentuk tenaga yang berguna. Contoh kegunaan haba dalam kehidupan seharian ialah: boiling water; mendidihkan air; to start chemical reaction; memulakan proses kimia; to dry clothes; mengeringkan pakaian; to incubate eggs. mengeramkan telur. Temperature is a measure of the hotness and coldness of an object. The following are the characteristics of temperature. Suhu ialah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu bahan. Berikut adalah ciri-ciri suhu. The unit of measurement is degree celsius (°C). Unit sukatannya darjah celsius (°C). The temperature of a substance depends on the movement of particles in it. The faster the movement, the hotter the substance is. Suhu sesuatu bahan bergantung pada pergerakan zarah-zarah di dalam bahan tersebut. Semakin cepat pergerakan sesuatu zarah, semakin tinggi suhu bahan itu. Heat is a form of energy that can cause the rise in temperature, increase in size and change in particle size. The following are the characteristics of heat. Haba ialah bentuk tenaga yang boleh menyebabkan kenaikan suhu, pertambahan saiz, dan perubahan rupa bentuk jirim. Berikut adalah ciri-ciri haba. The unit of heat is the joule (J). Haba disukat dengan unit joule (J). Heat can flow from a hot object to a cold object when the two objects are in contact. Haba boleh mengalir dari bahan yang panas ke bahan yang sejuk apabila dua bahan bersentuh. The amount of heat supplied will influence the increase in temperature of an object. Jumlah haba yang dibekalkan akan mempengaruhi kenaikan suhu pada sesuatu bahan. The heat content of a body is the quantity of heat energy in the body. Kandungan haba ialah kuantiti tenaga haba yang berada di dalam sesuatu jirim. It depends on the type of matter the body is made of, the volume and the temperature of the body. Kandungan haba bergantung kepada jenis jirim, isi padu jirim, dan suhu jirim. A bigger body will contain more heat than a smaller body at the same temperature. Jirim yang lebih besar mempunyai kandungan haba yang lebih banyak pada suhu yang sama. When two beakers containing hot water at the same temperature are allowed to cool, the beaker with more water will cool slower. This shows that a body with bigger volume contains more heat. Apabila dua bikar berisi air panas yang sama suhu dibiarkan seketika, bikar yang mengandungi lebih banyak air panas menyejuk lebih lambat. Ini menunjukkan bahawa jasad dengan isi padu yang besar mengandungi lebih kandungan haba. hot water 150 ml air panas 150 ml hot water 300 ml air panas 300 ml Figure 1.07.2 Experiment to show heat content Rajah 1.07.2 Eksperimen menunjukkan kandungan haba Heat is different from temperature. The amount of heat depends on temperature and the type of substance. Haba adalah berbeza daripada suhu. Kandungan haba pula bergantung pada suhu dan juga jenis jirimnya. 1.07.2 Heat Flow and Its Effect Pemindahan Haba Dan Kesannya All matter will change in shape when heated or cooled. Jirim akan berubah bentuk semasa dipanaskan atau disejukkan. All matter will expand when heated and contract when cooled. Jirim akan mengembang semasa dipanaskan dan mengecut semasa disejukkan. Expansion of matter: Pengembangan jirim: When matter is heated, its particles receive heat energy and move faster. The rapidly vibrating particles will move away from each other. The volume will increase when expansion occurs. Heat causes gases to expand the most, followed by liquids while solids expand the least. Apabila jirim dipanaskan, zarah-zarahnya menerima tenaga haba dan bergerak dengan lebih pantas. Zarah-zarah yang ,