Jawapan

2016-10-11T12:50:16+08:00
Kajian ini djalankan untuk melihat gaya kepimpinan dan keberkesanan pengerusi RT di KRT Kampung Malaysia Raya, Cheras, Kuala Lumpur. KRT yang kurang aktif sering dikaitkan dengan kegagalan pengerusi memainkan peranan mereka sebagai pemimpin yang berkesan. Objektif khusus kajian ini adalah untuk i) menilai kekuatan karakter yang dimiliki oleh pemimpin dalam memperkukuhkan gaya kepimpinan berkesan ii) menilai tingkah laku pemimpin yang mempengaruhi gaya kepimpinan berkesan dan iii) menilai peranan yang dimainkan oleh pemimpin dalam meningkatkan keberkesanan gaya kepimpinan. Data kuantitatif dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik yang disesuaikan daripada Leadership Behavior Description Questionnaire oleh Stogdill (1974) yang melibatkan seramai 320 responden terdiri daripada jiran muda, jiran wanita, rukun tetangga dan jiran usia emas. Model grid kepimpinan Blake dan Mouton (1985) digunakan untuk mengukur amalan kepimpinan berorientasikan dimensi struktur tugas dan pertimbangan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengerusi RT mempunyai karakter, tingkahlaku dan memahami peranan sebagai seorang pemimpin berdasarkan dimensi struktur tugas dan pertimbangan pada tahap tinggi iaitu skor min 4.11 dan 4.13. Kajian ini mendapati bahawa pengerusi RT mengamalkan gaya kepimpinan demokratik dalam memastikan matlamat untuk menyatupadukan masyarakat dapat dicapai. Gaya ini merupakan gaya paling berkesan untuk memupuk kepuasan yang tinggi dalam kalangan anggotanya dan dapat meningkatkan prestasi organisasi RT ke arah kecemerlangan.
1 1 1