Jawapan

2014-08-17T20:15:06+08:00
= 8 - 1 \frac{1}{3}  \frac{2}{9}

= 8 -  \frac{4x9}{3x9}  \frac{2x3}{9x3}

= 8 -  \frac{36}{27}  \frac{6}{27}

= 8 -  \frac{30}{27}

= 8 -  \frac{30}{27} -- (permudahkan pecahan)

= 7 \frac{9}{9}  \frac{10}{9}

= 7 \frac{9}{9} - 1 \frac{1}{9}

= 6 \frac{8}{9}