Jawapan

2015-02-10T12:32:09+08:00
A) d = 2 × 14 cm = 28 cm
b)  K = 22/7 × 28 cm² = 88 cm
c)  sudut pusat AOB =  \frac{22}{88} × 360° = 90°
2015-02-11T15:09:14+08:00
A. diameter = 2 × r
                 =2×14
                =28 cm
b. K lingkaran=2×π×r
                    =2×22/7×14
                    =88 cm
C.Sudut pusat AOB=22/88×360⁰=90