Jawapan

2015-03-13T11:47:57+08:00
1²+2²+3²+...+100² =  \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
                             =  \frac{100(100+1)(2\times100+1)}{6}
                             =  \frac{100(101)(201)}{6}
                             = 338350