Jawapan

2015-04-14T16:03:57+08:00
Isi padu kon tegak =  \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times14\times14\times20\  cm^{3} =4106.66\  cm^{3
isi padu hemisfera =  \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times14\times14\times14\ cm ^{3} =5749.33\ cm ^{3}

isipadu gabungan = 4106.66 cm³ + 5749.33 cm³ = 9855.99 cm³