Apakah syarat yang terdapat dalam Perjanjian Inggeris-Belanda 1824?, I. Bangkahulu diserahkan oleh British kepada Belanda manakala Belanda menyerahkan Melaka kepada British, II. Petempatan British di Singapura mendapat pengiktirafan daripada Belanda, III. British dibenarkan mendirikan petempatan yang baru di Tanah Melayu, IV. Belanda dibenarkan membuka petempatan baru di Indonesia, A. I dan II, B. I dan IV, C. II dan III, D. III dan IV

1

Jawapan

2015-06-17T21:27:00+08:00
B. kerana ia ade dalam buku teks