Jawapan

2015-08-20T21:32:17+08:00
Luas hemisfera =3 \pi  j^{2} = 1848 cm²

3 X  \frac{22}{7} X  j^{2} = 1848

 j^{2} = 1848 X \frac{7}{22} X  \frac{1}{3}

 j^{2} = 196

j =  \sqrt{196}

j = 14 cm

Jawapannya, jejari hemisfera adalah 14 cm