Jawapan

2015-10-08T01:48:50+08:00
1/2m + 3n = 8
1/2m = 8 -3n
m = 2(8 -3n)
m = 16 - 6n

gantikan ke dalam persamaan ke-2;
2m -n = -7
2(16 - 6n) -n = -7
32 -12n -n = -7
-13n +32 = -7
13n = 32 +7
13n = 39
n = 39/13
n = 3

gantikan n = 3 ke dalam persamaan ke-1;
m = 16 -6n
m = 16 -6(3)
m = 16 -18
m = -2
terima kasih kerana menolong menyelesaikan soalan matematik
sama sama
2015-10-08T14:20:39+08:00
 \frac{1}{2},m + 3n = 8

2m - n = -7
____________________________

0.5m + 3n = 8
2m(3) - n(3) = -7(3)

0.5m + 3n = 8
6m - 3n = -21

0.5m + 6m = 8 - 21
         6.5m = -13
              m =  \frac{-13}{6.5}
  
              m = -2

6(-2) - 3n = -21
- 12 - 3n = -21
    - 3n = -21 + 12
    - 3n = -9
        n =  \frac{-9}{-3}
 
        n = 3
    terima kasih untuk jawapan yang telah diberi
sama sama